GENEL EKOLOJİ (Hayvan Ekolojisi kısmı) SORU ÖRNEKLERİ

  • 10 Nisan 2018
  • 398 kez görüntülendi.
GENEL EKOLOJİ (Hayvan Ekolojisi kısmı) SORU ÖRNEKLERİ

GENEL EKOLOJİ (Hayvan Ekolojisi kısmı) SORU ÖRNEKLERİ
1) Bir türün adresi niteliğinde olan yuvalandığı, beslendiği, ürediği, ve evrimsel adaptasyonlarını kazandığı yere..……………….denir.

2) Süksesyonun en son dengeye ulaşmış evresine ……….……..……………., bu tip kommuniteye sahip alanlara ise ………………..…denir.

3) Rekabet gücü az ancak üreme potansiyeli fazla türlere …………………………………., rekabet gücü yüksek üreme potansiyeli düşük türlere …………………………………….tür denir.

4) Tropik ormanların yıllık ortalama yağışı …………..cm’nin, yıllık ortalama sıcaklık ise ……………….. C’nin üzerindedir

5) İki farklı ekosistemdeki birey sayısına bağlı tür çeşitliliğini karşılaştırmada kullanılan Simpson Dominans İndeksi formülü D=…………………………………………………şeklindedir.

6) Holometabol böceklerde yumurtadan …………………………..çıkar, daha sonra ………………………….. geçirerek ergin böcek haline gelir, hemimetabol böceklerde yumurtadan ………………………. çıkar ve gelişme evrelerine ………………………. evreleri denir.

7) Soğuk iklimlerde yaşayan sıcakkanlı hayvanların ektremitelerinin sıcak iklimlerde yaşayan akraba türlere göre daha kısa olması……………………………………kuralı ile açıklanmaktadır

8) Klimogramların..1)…..………………………………2)……………….…………………3)……………………………..4)………………………olmak üzere 4 temel tipti vardır

9) Ekosistemdeki tür kompozisyonu içinde bazı türler içinde bulunda bulundukları kommünite üzerinde belirleyici etkiye sahiptirler. Böyle bir türün ortadan kalkması durumunda kommunite deki tür kompozisyonu bozulur. Bu özelliğe sahip türlere ………………………………………………tür denir.

10) Bazı türler insan etkisiyle veya doğal koşullar altında “iklimsel değişikler vb” daha önce yayılış yapmadıkları alanların uygun hale gelmesi sonucu yayılışlarını genişleterek başka ekosistemdeki kommünitelere etki edebilirler veya ekonomik kayıplara yol açabilirler bu tip türlere……………………………………………………….. tür denir.

11) Renkle korunmada hayvan gerçekte zehirli olan bir türün rengini taklit ederek predasyondan korunmaya çalışmışsa buna ………………………………………………denir, zehirli türlerin kendi predatörlerinin baskısından kurtulmak benzer renklerde olması ise …………………………………….…………………olarak bilinir

12) Bitkinin herbirvorluktan korunmak için doğal olarak yapısında bulundurduğu maddelere…………………………………………………………………denir,

13) Haşereleri öldürmek için kullanılan kimyasallara…………………………………………………….., bunların içinden böcek öldürücüler ise ………………………………………………….olarak isimlendirilir.
1) Ekotonla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur
a. Ekoton bir komunitenin içinde populasyonların bir birini etkileyiş şeklidir
b. Ekotonlarda ekolojik koşulların daha stabil olması beklenir ve rekabet azalır
c. Ekotonlarda bolluk fazla tür çeşitliliği kısmen daha düşüktür
d. Ekotonlar insan kaynaklı etkenlerle oluşur ve oluşumda evrimsel sürecin etkisi azdır
e. Ekotonlar rekabetin yüksek olduğu yerlerdir ve bu nedenle bolluk kısmen düşüktür

2) Tundra ile ilgili doğru seçeneği işaretleyiniz
a. Ekvatora yakın ve iğne yapraklılarla örtülü bir alandır
b. Kuzey yarı kürede iğne yapraklı ormanlarla karakterize bir yaşam alanıdır
c. Sıcaklık sınırlayıcı faktördür ve organik maddelerin ayrışma oranı düşüktür
d. Organik materyalin yüksek oranda ayrışıma uğramasından dolayı verimli alanları oluşturur
e. Sıcaklığa bağlı olarak yüksek oranda bir tür çeşitliliği içinde barındır

3) Poikilotermlerle ilgili yanlış seçeneği işaretleyiniz
a. Ekvatoral enlemlere doğru daha küçük olma eğilimindedirler
b. Kış koşullarında kışlarken düşük oksijen konsantrasyonuna dayanıklıdırlar
c. Uygun olmayan koşulları göllerin dip çamurunda geçirebilirler
d. Vücut ısılarının düzenlenmesinde çevre sıcaklığı etkilidir
e. Ekvatoryal enlemlerde yıl boyu aktivitelerini sürdürürler

4) Sıcakkanlılarda hibernasyonla ilgili yanlış seçeneği işaretleyiniz
a. Heteroterm türler hibernasyona girerler ve hibernasyon periyodunda hayvan kısa aralıklarla uyanabilir
b. Homoterm türler hibernasyona girmezler ve yıl boyu aktiftirler
c. Homoterm türler hibernasyona girerler ve hibernasyon periyodları kesintili bir süreçtir
d. Hibernasyona girilen yer, toprak altı ve kaya yarığı olabilir ancak sıfır derecenin üstünde olmalıdır
e. Hibernasyon derin bir koma halidir, hayvanın vücut sıcaklığı 4 dereceye kadar düşer

5) Hayvan göçleriyle ilgili yanlış seçeneği işaretleyiniz
a. Sıcaklıktan kaynaklanan kötü koşulara karşı geliştirilmiş bir uyumdur
b. Savanda antilopların uzun mesafeler kat ederek yaptıkları göç karasal horizontal göçlerdir
c. Kış aylarında dağların yüksek kesimlerinden düşük rakımlara göç vertikal göçlerdir
d. Sıcaklığa bağlı göç davranışında besin kaynaklarının tükenmesi etkili bir faktör değildir
e. Göç davranışı su içinde de vertikal ve harizontal olarak ortaya çıkabilir

6) Bergman kuralı ile ilgili yanlış seçeneği işaretleyiniz
a. Kuzeye doğru sıcakkanlı hayvanların daha iri olmasını açıklar, temeli iri hayvanın daha az enerji kaybetmesidir
b. Sıcakkanlılar güney enlemlerde daha fazla enerji kaybeder ve fazla beslenmek zorundadır
c. Memeliler kuzey enlemlere doğru daha iri olma eğilimdedirler,
d. Bu kurala göre ısı kaybı yüzey / hacim oranındaki değişimle açıklanır
e. Sıcakkanlılar kuzey enlemlerde daha fazla enerji kaybeder ve fazla beslenmek zorundadır

7) İklim ile ilgili doğru seçeneği işaretleyiniz
a. Nispi nem 1 mt3 havadaki su buharının gram olarak ifadesidir
b. Yaz aylarında kuzey yarım küreye eğimli gelen güneş ışınları, sıcaklığın yükselmesine neden olur
c. Okyanusların üzerinde ısınan ve yükselen nemli hava orografik yağışları oluşturur
d. 0 – 40 enlemleri arasında Çöllerin oluşumunda rüzgar hareketi etkili bir faktördür
e. Suya töleransı yüksek hayvanlar Stenohidrik türlerdir

8) Türkiye’deki kuş göçleriyle ilgili yanlış seçeneği işaretleyiniz
a. Türkiye kuş göç yolu üzerindedir ve bu nedenle kuş türü bakımından çok zengindir
b. Ördek vb kuşlar kışın beslenmek için kuzeyden ülkemize göç ederler
c. Leylek vb balıkçıl kuşlar beslenmek ve üremek için güneyden ülkemize göç ederler
d. Güneye göç eden kuş türlerinin büyük bir kısmı Hayat’dan ülkemizi terk ederler
e. Yerli kuşların büyük bir kısmı üremek için Kuzeye ve Afrika’ya göç ederler

9) Sıcaklık töleransı ile ilgili yanlış seçeneği işaretleyiniz
a. Her hayvanın optimum populasyon üretebildiği bir sıcaklık aralığı vardır
b. Sıcaklığa töleransı geniş türler eurythermaldir
c. Sıcaklığa töleransı düşük türler stenothermaldir
d. Toprağın alt tabakalarına göç etmek sıcaklıkla ilişkili bir davranıştır
e. Sıcaklık hayvandaki döngüsel biyolojik ritimlerin düzenleyen temel faktördür

10) Sıcakkanlılıkla ilgili doğru seçeneği işaretleyiniz ?
a. Homotermler hibernasyon halinde iken yuva sıcaklığı sıfırın altına düşerse ölürler
b. Vücut ısısını değiştirebilen sürüngenler heterotermdir.
c. Ülkemizde yayılış yapan bazı kemirgen ve yarasa türleri hibernasyona girer
d. Hibernasyon sırasında hayvan her an tepki vermeye hazırdır
e. Homotermlerden kış uykusuna yatmayanlar sert kış şartlarını inaktif şekilde, beslenmeden geçirirler

11) Sus scrofa ’nın fotoperiyodla ilişkisiyle ilgili yanlış seçeneği işaretleyiniz
a. Kısa fotoperiyodta erkeklerin sperm üretimi artar, uzun fotoperiyodta azalır
b. Homoterm bir hayvandır hibernasyona yatmaz
c. Çiftleşmeler kısa fotoperiyodun hüküm sürüdüğü sonbaharda gerçekleşir
d. Döngüsel biyolojik aktivitelerini fotoperiyoda göre ayarlamıştır
e. Çiftleşmeler uzun fotoperiyota ve bahardan itibaren gerçekleşir

12) Fotoperiyod ve hayvanların etkileşimi ilgili yanlış seçeneği işaretleyiniz
a. Uzun fotoperiyod memeli hayvanlarda süt salınımını arttırır
b. Uzun fotoperiyod memeli hayvanlarda kıllanma ve ağırlık artışını arttırır
c. 18L : 6D uzun fotoperiyodu ifade eder
d. Uzun fotoperiyod ineklerde melatonin salınımını azaltır
e. Hippoglossus hipoglossus’ta uzun fotoperiyodta gonadal gelişim hızlı olur

13) ““Azotun ısırgan otu (Urtica diocia) üzerine sınırlayıcı bir etkisi bulunmamasına rağmen, bitki yapraklarındaki azot miktarı Fiorinia externa (baldıran otu yaprak biti böceği)’nin populasyon başarısını etkilemektedir” cümlesiyle ifade edilen saptamada doğru seçeneği işaretleyiniz
a Urtica diocia gelişmi için azot toprakta gerekli bir element değildir,
b. Az azotlu toprakta yetişen bitkilerin üzerinde Fiorina externa bol bulunur
c. Fiorina externa ’nın populasyon artışını azot içeriği yüksek yapraklar uyarmaktadır
d. Urtica diocia ’nın gelişiminde sınırlayıcı faktörler azot ve güneş ışığıdır
e. Urtica diocia ile Fiorina externa arasında simbiyotik bir ilişki vardır

14) Dar tuzluluk töleransına sahip olan hayvanlar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir
a. Stenofajik b. Stenohalin c. Euryhalin d. Euryfajik e. Stenohidrik

15) Deniz ekosistemi ile ilgili yanlış ifadeyi seçiniz
a. Tuzluluk 1 gr /lt ile 35 gr/ lt arasında değişir, b. Fiziksel hareketliliğin en fazla olduğu kısmı bentik bölgesidir
c. Açık su kütlesi pelajik bölgedir d. Fotosentetik türler çoğunlukla ışığın ulaştığı neritik bulunur
e. İntertidal bölgede tür çeşitliliği çok fazladır

16) Viscum album ’nın ağaçlarla / kuşlarla olan ilişkisi ne tip bir etkileşimdir
a. Mutualizm / Parazitizm b. Komemsalizm / Mutualizm c. Kommensalizm / Parazitizm
d. Parazitim / Kommensalizm e. Parazitizm / Mutualizm

17) Aynı alanı kullanan bir birine yakın hayvan türlerinde (örneğin; yırtıcı memeliler, toynaklılar) aşağıdaki adaptasyonlardan hangisinin olması beklenmez
a. Nokturnal – Diurnallik b. Farklı besin tercihi c. Besin için rekabet d. Hibernasyon davranışı e. Simpatrik oluşa bağlı metrik ölçülerde farklılaşma

18) Mesken muhafaza davranışı ile ilgili olarak yanlış seçeneği işaretleyiniz
a. Predasyon artışı nedeniyle populasyon yoğunluğu dengeli olur,
b. Yaşam alanındaki besinin kontrollü ve yeter şekilde kullanımı sağlanır,
c. Aile içi çiftleşmeler engellenir, populasyon içinde heterozigotluk artışı beklenebilir,
d. Tür yayılış alanı genişletecek şekilde yeni alanlara yayılır,
e. Birim alandaki birey sayısı mesken muhafazası yapmayan populasyonlara göre daha az olabilir

19) S tipi büyüme eğrisinde K noktasından sonra oluşan dalgalanmaların sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?
a. Habitatın maruz kaldığı yağış, sıcaklı rejimi ve sahip olduğu bitki örtüsü özelliklerdir,
b. Habitatın taşıma kapasitesinin mevcut birey sayısına göre çok fazla olmasıdır,
c. Populasyonun üreme potansiyeli, yaş gruplarına etki eden predasyonlar,
d. Populasyona etki eden tür içi ve dışı rekabettir,
e. Populasyonda görülen hastalıklardır,

20) Arazide hayvan sayımı yapan bir Biyolog aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapmamalıdır
a. Yakaladığı örnekleri sonraki çalışmalarda daha kolay bulmasını sağlayacak ve iyi görülecek şekilde işaretlemelidir,
b. Yakaladığı örneklerin ağırlığını ve eşeyini kaydetmelidir,
c. Büyük hayvanların yakalanmasında uyuşturucu iğne atan tüfekleri kullanmalıdır,
d. Yakaladığı örneklerin ölçülerini kaydedip, her hayvan için tarihli etiket oluşturmalıdır,
e. Yakalanan hayvanlar hakkında üreme ile ilgili verileri kaydetmelidir

21) Herbivorluk etkisiyle ilgili olarak yanlış seçeneği işaretleyiniz
a. Primer metabolitler bitkilerin doğal olarak sahip olduğu kimyasallardır, çok tüketildikleri zaman zehir etkisi yapabilirler veya potansiyel olarak zehirlidirler
b. Bazı bitkiler herbivorluktan korunmak için alt dallarda daha uzun olmak üzere dikenlere sahiptir
c. Sekonder metabolitlerin bitkide bulunması herbivorluğa bağlı değildir, bazı bitkiler bu tip metabolitleri yapılarında yüksek oranda bulundururlar
d. Tanen bitkilerce üretilen korunma metabolitlerinden birisidir, yaprakta miktarı yüksek olursa hayvanlar tarafından bu tip bitkiler tercih edilmez
e. Reçine bitkilerin herbivorluktan korunmasına yardımcı olan bir metabolittir

22) Karıncaların besin yerini işaretlemek için salgıladıkları feromon aşağıdakilerden hangidir?
a. Releaser b. Epideictic c. Trail d. Alarm e. Aggregasyon

23) King metodunu kullanarak, n= 10, L= 1000 mt, di= 500 ise D kaçtır
a. 1,0 b. 1,5 c. 2,0 d. 2,5 e. 3,0

24) Markalama metoduyla yapılan sayım uygulamasında (Lincoln indeksi) ilk yakalan ve işaretlenen birey sayısı 50, ikinci yakalamada 60 örnek yakalanmıştır ve bunlar içinde 30 işaretli birey vardır, N kaçtır?
a. 25 b. 35 c. 90 d. 100 e. 120

25) Jaccard formülü kullanılarak, yapılan uygulamada S1= 5 tür, S2= 15 tür olup c= 4’dir, Cj= nedir
a. 0,16 b. 0,53 c. 0.25 d. 0,76 e. 0,36

26) Populasyonlardaki büyüme (taşıma kapasitesi olmaksızın) ile ilgili olarak N1= 90, N2= 150 birey ve delta t= 1 yıl ise r kaçtır?
a. 0,40 b. 0,50 c. 0.25 d. 0,75 e. 1,5

27) Populasyonlardaki birey sayısının 2’ye katlanma süresinin belirlenmesiyle ilgili olarak, önceki sorudaki r değerini kullanarak, populasyonun 2’ye katlanma süresini kaç yıl olarak hesaplarsınız?
a. 0,40 b. 1,50 c. 1,75 d. 2,10 e. 4,00

28) Geometrik büyüyen populasyonlarda artışı açıklayan formülde; No= 20, R= 20 olup t2 zamanı için Nt2= nedir? a. 6000 b. 4000 c. 2000 d. 8000 e. 5000

29) Düzenli dağılım ile ilgili olarak doğru seçeneği işaretleyiniz
a. Genelde sosyal gruplar oluşturan hayvan türlerinde görülür,
b. Bu tip dağılımda kendinlenme ve homozigotluk artışı fazla olabilir,
c. Kurtlar (Canis lupus) tam sosyal bir yapı gösterirler düzenli dağılım yapmazlar,
d. Birim alandaki birey sayısı kümeli dağılım yapan türlere göre daha az olabilir
e. Birim alandaki birey sayısı kümeli dağılım yapan türlere göre daha fazla olabilir

30) Toprakla ilgili yanlış seçeneği işaretleyiniz
a. Azonal toprak oluşumunda temel etmen iklim ve vejetasyondur
b. Hayvanların yaşam alanlarının başında gelen toprak ana kayanın aşınması, parçalanması ile oluşur
c. Toprağın üst tabakasındaki koyu kahverengi renkli organik madde kalıntısına humus denir.
d. Parçacık çapı ve büyüklüğü 2 – 0.2 mm arası olan toprağa mil denir ve suyu az geçirir
e. B horizonunun humus içeri zayıf ve mineral içeriği fazladır

31) Hayatta kalma eğrisiyle ilgili doğru seçeneği işaretleyiniz
a. Konveks tipte (I), başlangıçta populasyonu oluşturan bireylerde ölüm oranı çok yüksektir
b. Konkav tip (III) genelde az yavru yapan populasyonlarda görülür
c. Doğrusal azalan eğri tipinde (II) olumsuz faktörler bütün yaş gruplarına aynı oranda etki eder
d. Konkav tipte, yaşamın başlarında ölüm oranı azdır ve yaş ilerledikçe bu oran artar
e. Her 3 tipte de yaşam süresinin başlarında ölüm oranı fazladır ve yaş ilerledikçe bu oran azalır

32) Yaş piramitleri ile ilgili olarak doğru seçeneği işaretleyiniz
a. Büyüyen populasyonlarda juvenillerle erginler üzerinde predasyon baskısı eşittir,
b. Kararlı populasyonlarda genelde ileri üreme fazındaki bireyler fazladır,
c. Gerileyen populasyonlarda erginler ve yaşlı bireyler juvenile göre daha fazladır,
d. Yaş piramidi türlere göre sabittir, mevsimsel populasyon dalgalanmalarından etkilenmez
e. Yılda çok sayıda döl veren tek yıllık türlerde ileri üreme fazının birey sayısı kural olarak fazladır

33. Büyüme oranı eğrisi ile ilgili olarak doğru seçeneği işaretleyiniz
a. S tipi eğride artış fazındaki hızlanma ve yavaşlama zamanını gösterir
b. S tipi eğride K noktasından sonra artış ve yavaşlama periyotlarını gösterir
c. S tipi eğride predasyonun en fazla etkili olduğu zaman aralığının belirlenmesinde kullanılır
d S tipi eğride predayon, hastalık, rekabet gibi etkenlerin oluşturduğu sigmoid dalgalanmayı gösterir
e. S tipi eğride populasyonun ulaştığı K noktası ile analizlerin yapılmasında kullanılır

34. J tipi büyüme eğrisi ile doğru seçeneği işaretleyiniz
a. Bu eğri tipinde K noktası ve besin sınırlayıcı bir faktör değildir
b. Bu eğride K noktasından sonra populasyonda yavaş bir azalma olur, azalmada temel etken rekabettir
c. Bu eğri tipinde K noktasına kadar populasyonda yavaş bir artış olur bunu dalgalanmalara izler
d. Bu tip eğride K noktasından sonra oluşan dalgalanmalar üzerine besin miktarı etkilidir
e. Bu eğri tipi özellikle tek yıllık böceklerde görülür besin temel sınırlayıcı faktördür

35) Pestisit kullanımıyla ilgili doğru seçeneği işaretleyiniz
a. LD50 dozunun yüksek ve klor içerenler tercih edilir,
b. LD50 dozunun türe özgü etkili ve fosfor içerenler tercih edilir,
c. LD50 dozunun düşük ve etki ettiği canlı grubu fazla olanların tercih edilmesi,
d. LD50 dozunun düşük olanların kapalı mekanda kullanılması,
e. LD50 dozunun düşük ve klorlularla açık alanlarda mücadele edilmesi

36) Antikoagulant rodentisitin etki şekli ile ilgili doğru seçeneği işaretleyiniz?
a. Sinir sisteminde felç oluşturarak ölüme neden olur,
b. Kanın pıhtılaşması yoluyla tromboz oluşturarak ölüme neden olur,
c. Vitamin K’ya bağlı karboksilaz enzimini aktive eder,
d. Akut etki ederek kemirgenin ölümüne neden olur,
e. Vitamin K epoksi reduktaz enzimini inhibe eder

37) Aşağıdakilerden hangisi yerleşim alanlarındaki rodentler için kullanılabilecek en uygun II. jenerasyon antikoagulant rodentisittir?
a. Warfarin b. Brodifacoum c. Talyum sülfat d. Coumachlor e. Çinkofosfat

38) Aşağıdakilerden hangisi genelde doğrudan insanı etkileyen bir pest değildir
a. Tahta kurusu b. Pire c. Güve d. Kene e. Sivrisinek

39) Aşağıdakilerden hangisi sivrisinek larva mücadelesinde halk sağlığı açısından en güvenilir Biyosidaldir
a. Dichlorvos b. Diflubenzuron c. Pyriproxyfen d. İmidacloprit e. Bti

40) Aşağıdaki haşerelerden hangisine karşı larva mücadelesi yapılmaz
a. Hamamböceği b. Karasinek c. Sivrisinek d. Güve e. Tatarcık

41) Türün yaşam alanı içerisinde bir türün adresi niteliğinde olan yuvalandığı, beslendiği, ürediği, ve evrimsel adaptasyonlarını kazandığı yere ne isim verilir ?
a. Kommunite b. Biome c. Niş d. Habitat e. Ekosistem

42) Aşağıdaki sınıfların hangisi poikiloterm değildir?
a. Osteichthyes b. Amphibia c. Reptilia d. Chondrichthyes e. Mammalia

43) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a. Kuzeyden güney enlemlere doğru gidildikçe biyoçeşitlilik artar
b. Türün bireyleri doğal olarak birbirleriyle çiftleşerek verimli döller verebilirler
c. Dağların yüksek kesimlerinden kışın daha aşağıdaki ovalara yapılan göç horizontal göçe iyi bir örnektir.
d. Soğuk iklimde yaşayan sıcakkanlı hayvanların ekstremitelerinde gerilemenin olması alle kuralı ile açıklanır
e. Termal göç hayvanların sıcaklığa karşı geliştirdikleri bir adaptasyondur

44) Doğru seçeneği işaretleyiniz ?
a. Geniş sıcaklık aralığına sahip hayvanlar stenotermaldir
b. Termal göç su içinde daima horizontal olarak meydana gelir
c. Sürekli aktif olarak yaşanabilen en yüksek sıcaklık minimum efektif sıcaklıktır
d. Dar sıcaklık töleransına sahip hayvanlar eurytermaldir
e. Türün stenotermal özelliği, düşük veya yüksek sıcaklıklar için ortaya çıkabilir

45) 2a / 2a + b + c (Sorensen katsayısı) aşağıdakilerden hangisini ifade eder ?
a. Dominans b. Tür çeşitliliği c. Abundans d. Frekans e. Benzerlik

46) Aşağıdaki biyomların / habitatların hangisinde biyoçeşitlilik daha az olabilir ?
a. Çöller b. Ilıman yapraklı ormanlar c. Tropik ormanlar d. Çayırlılar e. Makilik alanlar

47) Bir alanda kommüniteyi oluşturan türlerin zaman içerisinde ardışık olarak ortaya çıkmasına ne denir
a. Dominans b. Klimaks c. Süksesyon d. Abundans e. Kommensalizm

48) Sıcaklığın hayvanlar üzerine etkileriyle ilgili yanlış seçeneği işaretleyiniz ?
a. Sıcaklığa karşı koyabilmek için hayvanlar aleminde spor, yumurta, pupa, ..vb gibi çok sayıda özellik gelişmiştir
b. Memeli altsınıflarından Monotremata ve Marsupialia türleri soğuk kanlılıktan, sıcakkanlılığa geçiş oluşturacak bazı özellikleri gösterirler
c. İstisnai olarak kuşlardan Caprimugidae familyasının bazı türlerinde hibernasyona yatar
d. Bazı rodent, Yarasa ve böcekcil memeli türlerinde hibernasyon görülür
e. Üre, amonyak şeklindeki atık sıcaklık sonucu ortaya çıkan su kaybını önlemede iyi bir adaptasyondur

49) Poikiloterm hayvanlarla ilgili doğru seçeneği işaretleyiniz ?
a. Tropik bölgelerdeki sucul kurbağalar kışı su dibindeki çamur içerisinde geçirirler
b. Kertenkeler ve kaplumbağalar poikiloterm hayvanlar değildir
c. Soğukkanlı hayvanların vücut sıcaklığı istemli olarak değiştirilebilir
d. Soğukkanlı hayvanlar bu özelliklerinden dolayı çok düşük sıcaklıklarda aktivite gösterebilir ve hayatta kalmayı başarır
e. Soğukkanlılarda vücut sıcaklığı oluşmaz ve ortam sıcaklığına bağlıdır

50) Sıcakkanlılıkla ilgili doğru seçeneği işaretleyiniz ?
a. Sıcakkanlı hayvanlar hibernasyon halinde iken yuva sıcaklığı sıfırın altına düşse bile hayatta kalmayı başarırlar
b. Bütün sıcakkanlı hayvanlar heterotermdir.
c. Hibernasyonda hayvan derin bir koma halindedir, vücut sıcaklığı 4 –5 dereceye kadar düşebilir
d. Hibernasyondaki hayvanın derin uykusuna rağmen hayatta kalmasını sağlayacak şekilde her an tepki vermeye hazırdır
e. Sıcakkanlı hayvanlardan kış uykusuna yatmayanlar sert kış şartlarını inaktif şekilde, beslenmeden geçirirler

51) (I. Kurak iklim, II. Sıcak, ılıman iklim, III. Polar iklim, IV. Tropik orman iklimi, V. Soğuk orman iklimi) bu iklim gruplarını kutuptan ekvatora doğru sıralayınız
a.IV, II, III, V, I b. V, I, IV, II, III c. III, V, II, I, IV d. I, II, III, IV, V e. III, I, IV, II, V

52) Sıcaklığın hayvan morfolojisine etkisi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmaz
a. Sıcakkanlı hayvanlar kuzey gidildikçe büyüme eğilimi gösterir,
b. Güney enlemlere doğru sıcakkanlıların ekstremite uzunlukları artar
c. Kuzeyde yaşayan sıcakkanlıların vücut hacmi büyük, enerji kaybedeceği vücut yüzeyi oransal olarak küçüktür
d. Tropik bölgelerdeki kuşlar ve memeli hayvanlar daha çarpıcı renklere sahiptir
e. Özellikle yüksek sıcaklıkta yaşayan balık türlerinde omur sayısı fazla olma eğilimindedir

53) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a. Küçük memelilerin yakalanmasında kapan kullanılır
b. Atrap su kurbağalarının toplanmasında kullanılabilir
c. Kuşlarda genelde gözleme dayalı sayım yapılır
d. Böceklerin kullanmasında ışık tuzakları kullanılabilir
e. Sürüngenleri toplanması için uygun sezon hareketsiz oldukları kış aylarıdır

54) “Azotun ısırgan otu (Urtica diocia) üzerine sınırlayıcı bir etkisi bulunmamasına rağmen yaprağın içerdiği azot miktarı Fiorinia externa (baldıran otu yaprak biti böceği)’nin populasyon başarısını etkilemektedir” cümlesiyle ifade edilen saptamada doğru seçeneği işaretleyiniz ?
a. Urtica diocia gelişmi için azot toprakta gerekli bir element değildir,
b. Az azotlu toprakta yetişen bitkilerin üzerinde Fiorina externa bol bulunur
c. Fiorina externa’nın populasyon artışını azot içeriği yüksek yapraklar uyarmaktadır
d. Urtica diocia’nın gelişimini azotla birlikte güneş ışığı da sitimüle eder
e. Urtica diocia ile Fiorina externa arasında simbiyotik bir ilişki vardır

55) Hayvansal organizmalar, bitkilerde olduğu gibi tuzluluğa karşı farklı tölerans seviyelerine sahiptir, dar tuzluluk töleransına sahip olan hayvanlar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir
a. Stenofajik b. Stenohalin c. Euryhalin d. Euryfajik e. Stenohidrik

56) Kommensalizm nedir ?
a. Organizmalardan birinin diğerinden yararlanması, ötekinin olumlu – olumsuz etkilenmemesi
b. Organizmanın karşılıklı olarak birbirinden yararlanacak şekilde topluca yaşaması
c. Her iki organizmanın karşılıklı olarak birbirinden yararlanması,
d. Bir organizmanın diğer organizmalar üzerinden onları öldürmeden beslenme şeklidir,
e. Bir predasyon tipidir, av ve avcı aynı türün bireyleridir,

57) Mesken muhafaza davranışı ile ilgili olarak yanlış seçeneği işaretleyiniz ?
a.Predasyon artışı nedeniyle populasyon yoğunluğu dengeli olur,
b.Yaşam alanındaki besinin kontrollü ve yeter şekilde kullanımı sağlanır,
c.Aile içi çiftleşmeler engellenir, populasyon içinde heterozigotluk artışı beklebilir,
d.Tür yayılış alanı genişletecek şekilde yeni alanlara yayılır,
e.Birim alandaki birey sayısı mesken muhafazası yapmayan populasyonlara göre daha az olabilir

58) S tipi büyüme eğrisinde K noktasından sonra oluşan dalgalanmaların sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir ?
a. K noktasından sonra habitatın sahip olduğu yıllık iklimsel ve besinsel özelliklerdir,
b. K noktasından itibaren yalnız juvenillerin maruz kaldığı predasyondur,
c. Kuzey yarımküre iklimindeki global sıcaklık artışıdır,
d. K noktasına ulaşılıncaya kadar etki eden tür içi ve dışı rekabettir,
e. Populasyonda görülen hastalıklardır,

59) Arazide sayım yapan bir Biyolog aşağıdakilerden hangi uygulamayı yapmamalıdır?
a. Yakaladığı örnekleri sonraki çalışmalarda daha kolay bulmasını sağlayacak ve iyi görülecek şekilde işaretlemelidir,
b. Yakaladığı örneklerin ağırlığını ve eşeyini kaydetmelidir,
c. Büyük hayvanların yakalanmasında uyuşturucu iğne atan tüfekleri kullanmalıdır,
d. Yakaladığı örneklerin ölçülerini kaydedip, her hayvan için tarihli etiket oluşturmalıdır,
e. Yakalanan hayvanlar hakkında üreme ile ilgili verileri kaydetmelidir ?

60) Kenar etkisi ve nedenleri ile ilgili doğru seçeneği işaretleyiniz ?
a. İki populasyonun temas yerinde oluşur ve rekabetin azaldığı zonlardır
b. Yayılış alanının merkezindeki yoğun rekabetten dolayı uyum en aza inmiştir
c Yayılış alanının periferine doğru uyumlu bireyler ve populasyon yoğunluğu artar
d. Yayılış alanının periferine doğru değişen ekolojik şartlar populasyon yoğunluğunu azaltır
e. Kenar etkisinin periferde oluşumunda rekabetin rolü oldukça azdır

61) Aşağıdakilerden hangisi herbivorluk etkisine karşı bitkilerde gelişmiş savunma mekanizmasına örnek oluşturmaz
a. Bitkiler herbivorluktan korunmak için daha yüksek olma eğilimindedirler
b. Bazı bitkiler herbivorluktan korunmak için alt dallarda daha uzun olmak üzere dikenlere sahiptir
c. Bitkiler bazen herbivorluk başladıktan sonra korunma amacıyla sekonder metabolitler üretir
d. Tanen bitkilerce üretilen korunma metabolitlerinden birisidir
e. Reçine bitkilerin herbivorluktan korunmasına yardımcı olan bir metabolittir

62) Pestisitlerin sahip olması gereken özelliklerle ilgili doğru seçeneği işaretleyiniz ?
a. LD50 dozunun yüksek olması ve klor içermesi, b. LD50 dozunun düşük ve fosfor içermesi,
c. LD50 dozunun yüksek ve etki ettiği pest grubunun fazla olması,
d. LD50 dozunun düşük, I A grubu ve kapalı mekanda kullanılabilmesi,
e LD50 dozunun düşük, doğada birikmesine izin verilebilir ve klorlu olması

63) Aşağıdakilerden hangisi Zehirli I B sınıfına giren insektisittir ?
a. Mevinphos b. Dieldrin c. Dichlorvos d. Chlordane e. Fenitrothion

64) Antikoagulant rodentisitin etki şekil nasıldır ?
a. Solunum yoluyla alınır oksijen bağlanmasını inhibe eder,
b. Kanın pıhtılaşmasına neden olarak tromboz oluşturarak ölüme neden olur,
c. İç kanamaya neden olarak uzun sürede rodentin ölümüne neden olur,
d. İç kanama yoluyla akut etki ederek rodentin ölümüne neden olur,
e. Kanın akışkanlığını bozarak, dolaşım bozukluğuna bağlı ölüm oluşturur

65) Aşağıdakilerden hangisi yerleşim alanlarındaki rodentler için kullanılabilecek en uygun II.
jenerasyon antikoagulant rodentisittir?
a. Brodifacoum b. Warfarin c. Talyum sülfat d. Coumachlor e. Çinkofosfat

67) Çevresel etki değerlendirme ile ilgili yanlış seçeneği işaretleyiniz
a. Bir sanayi tesisinin içinde bulunduğu ekosistem üzerine olası etkilerini öngörür
b. Bir sanayi tesisinin atık tiplerini değerlendirir
c. Bir sanayi tesisinin mühendislik planlarını yapar
d. Bir sanayi tesisini gürültü kirliliği bakımından değerlendirir
e. Bir sanayi tesisisin etrafındaki fauna ve florayı dikkate alır

68) Aşağıdakilerden hangisi çevre ve ekoloji ile ilgili bir çalışma sahası değildir
a. Çevresel etki değerlendirme
b. Yüzme havuzlarının mikrobiyolojik kontrolü
c. Üremeye yardımcı tedavi merkezleri
d. Çevre görevliliği
e. Deniz kirliliğinin kontrolü

69) Aşağıdaki şekilde Balanus ve Chthamalus cinsi iki midyenin gelgitlere maruz kalan bir
kayalıktaki yayılışları verilmiştir:


Şekildeki bilgiler doğrultusunda;
I. Deneysel olarak Chthamalus ortamdan uzaklaştırıldığında, Balanus’a ait bireylerin
kayalıkların yukarı kısımlarına doğru yayılmaları beklenir
II. Deneysel olarak Balanus ortamdan uzaklaştırıldığında, Chthamalus’a ait bireylerin
kayalıkların alt kısımlarına doğru yayılmaları beklenir
III. Kayalıkların okyanus suyu ile temas eden alt kısımlarında Chthamalus’a ait bireyler, Balanus ile rekabet edememektedir
Şeklindeki yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) I ve III e) II ve III

70) Kara kurbağasının töleransları ile ilgili olarak “ besin- su-nem” aşağıdakilerden hangisi doğrudur
a. Örifajik-Stenohidrik-Mezokole
b. Stenofajik- Örihidrik- Kserokole
c. Stenofajik-Stenohidrik-Hidrokole
d. Orifajik- Örihidrik-Hidrokole,
e. Stenofajik- Örihidrik-Hidrokole

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ